@RIBESCONSULT  is gevestigd te 4024 BJ Eck en Wiel, Wielseweg 15 a .

@RIBESCONSULT verleent diensten aan overheden, organisaties en bedrijven.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit het adviseren en begeleiden van bedrijven met houtig kleinfruit

(bessen, bramen en frambozen)

op het gebied van teelt, Watervoorziening, gewasbescherming, bemestingen, bewaring en economie,

maar tevens uit het opzetten, uitvoeren en uitwerken van onderzoek.


Considerans

Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen @RIBESCONSULT en de wederpartij met betrekking tot alle adviezen, begeleiding en andere dienstverlening uitputtend te regelen. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en maken integraal deel uit van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de werkzaamheden van @RIBESCONSULT voor de wederpartij.


 1. 1.Algemeen


 1. 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met @RIBESCONSULT met betrekking tot het verlenen van diensten, zoals advisering,onderzoek en de verkoop van roerende zaken.

 2. 2.Mondelinge mededelingen, toezeggingen, afspraken alsmede enige herziening, wijziging of aanvulling van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.


 1. 3.Op onze leveringen en diensten is in aanvulling op deze algemene voorwaarden DNR 2005 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn aangehecht als bijlage 1 bij deze set algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid prevaleren de voorwaarden van @RIBESCONSULT.


 1. 4.Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk afgewezen.


 1. 5.Indien één of meer van deze algemene voorwaarden door @RIBESCONSULT niet (strikt) worden toegepast, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. De wederpartij kan zich er dan ook niet op beroepen dat de algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn en/of dat @RIBESCONSULT het recht zou hebben verwerkt om op een later moment alsnog de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.


 1. 6.Indien en voor zover enige bepaling uit de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig mocht zijn, zal de geldigheid van de algemene voorwaarden hierdoor voor het overige niet worden aangepast. Partijen zullen in dat geval de betreffende bepaling vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling die naar inhoud en strekking de te vervangen bepaling zoveel mogelijk benadert.


 1. 7.Aanvaarding van de algemene voorwaarden geschiedt door het tekenen van de opdrachtbevestiging.


 1. 8.Voor @RIBESCONSULT is een juist e-mail adres van groot belang omdat alle relevante informatie via e-mail wordt verzonden. De wederpartij is daarom gehouden om @RIBESCONSULT tijdig het juiste e-mail adres door te geven. De wederpartij is voorts gehouden om uit eigen beweging iedere wijziging in/van het e-mail adres  zo spoedig mogelijk door te geven via info@ribesconsult.nl. De wederpartij staat in voor de juistheid van het aan @RIBESCONSULT verstrekte email adres.


 1. 2.Aanbieding / opdracht


 1. 1.Voor opdrachten van wederpartijen brengt @RIBESCONSULT een offerte uit.

 2. 2.Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.

 3. 3.Overeenkomsten van opdracht komen uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvaarding door @RIBESCONSULT en de wederpartij van een offerte via een opdrachtbevestiging dan wel door uitvoering van een opdracht door @RIBESCONSULT .

 4. 4.De aard en omvang van de werkzaamheden onder de overeenkomst wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging.

 5. 5.Meerwerk zoals vermeld in een aanvulling op de oorspronkelijke offerte wordt beschouwd als een nieuwe overeenkomst van opdracht.


 1. 3.Prijzen


 1. 1.De door @RIBESCONSULT opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

 2. 2.De prijzen, vermeld in de offerte zijn bindend voor die specifieke offerte.

 3. 3.Prijzen welke op een andere wijze dan via de offerte van @Ribesconsult kenbaar worden gemaakt zijn niet bindend.


 1. 4.Uitvoering van de overeenkomst


 1. 1.De overeenkomst wordt uitgevoerd in overleg met de wederpartij binnen de in de offerte genoemde termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. Wanneer overschrijding van de termijn dreigt zal @RIBESCONSULT zo spoedig mogelijk met de wederpartij overleggen. @RIBESCONSULT zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling en verzuim zijn.

 2. 2.Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt @RIBESCONSULT zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat.

 3. 3.@RIBESCONSULT baseert zich bij de advisering over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. @RIBESCONSULT adviseert naar beste weten en volgens de huidige kennis van zaken, wat betekent dat  @RIBESCONSULT niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen, die als gevolg van het geadviseerde gebruik ontstaan ten tijde van en na de advisering.

 4. 4.Wat betreft niet publiek toegankelijke gegevens van de wederpartij, die @RIBESCONSULT in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht onder zich krijgt, zal@RIBESCONSULT geheimhouding betrachten, in die zin dat @RIBESCONSULT deze gegevens nimmer als rechtstreeks naar de wederpartij herleidbaar naar buiten zal brengen. Een geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

 5. 5.Onderzoeksresultaten zullen op anonieme basis openbaar zijn, tenzij op verzoek van de wederpartij schriftelijke geheimhouding wordt overeengekomen, waarbij de geheimhoudingstermijn maximaal één jaar na opleveringsdatum zal bedragen.

 6. 6.Een eventuele geheimhoudingsplicht van @RIBESCONSULT geldt niet voorzover zij daarmee in strijd zou handelen met de wettelijke taken en verplichtingen van @RIBESCONSULT


 1. 5.Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de wederpartij


 1. 1.In geval van onderzoek van monsters is de wederpartij verantwoordelijk en staat hij in voor de selectie, representativiteit en de tijdige terbeschikkingstelling van monsters aan @RIBESCONSULT.

 2. 2.In geval van advisering door @RIBESCONSULT over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, hulpstoffen, plantversterkers en meststoffen geldt dat de feitelijke toepassing c.q. gebruik, opslag en bewaring zich onttrekt aan de controle van @RIBESCONSULT. Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij valt.

 3. 3.De wederpartij aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering altijd aanwezig is en dat het risico van een onjuiste interpretatie van de vraagstelling of van het advies voor zijn rekening komt.


 1. 6.Levering, risico en eigendom


 1. 1.Roerende zaken worden geleverd vanaf Eck en Wiel of rechtstreeks af toeleverancier en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de wederpartij.

 2. 2.In geval van levering van roerende zaken blijft @RIBESCONSULT eigenaar van alle aan de wederpartij afgeleverde zaken, totdat de wederpartij aan alle verplichtingen die krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

 3. 3.Wederpartij is, zolang zij haar voornoemde verplichtingen niet volledig is nagekomen, niet bevoegd om over de geleverde zaken te beschikken, tenzij @RIBESCONSULT hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. IN geval van niet-naleving van dit gebod is de wederpartij aan @RIBESCONSULT een boete verschuldigd van 50% van de prijs van de geleverde zaken waarover de wederpartij onbevoegdelijk heeft beschikt. Voorts is @RIBESCONSULT vrij te bepalen dat zij in plaats van het recht op de zaken een recht verkrijgt op de opbrengst die de wederpartij voor deze zaken heeft verkregen.

 4. 4.@RIBESCONSULT is te allen tijde gerechtigd van haar wederpartij zekerheid te verlangen voor de juist, tijdige en volledige nakoming van haar betalingsverplichtingen. @RIBESCONSULT is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat wederpartij afdoende zekerheid heeft gesteld.

 5. 5.Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting en andere producten die vatbaar zijn voor een intellectueel eigendomsrecht berusten uitsluitend bij @RIBESCONSULT.

 6. 6.In geval van overtreding van het in artikel 6.3 bepaalde verbeurt de wederpartij aan @RIBESCONSULT een boete van € 1.000,- voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die @RIBESCONSULT geldend kan maken, waaronder mede begrepen wordt het recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding. 1. 7.Betaling


 1. 1.Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. @RIBESCONSULT zal de wederpartij een gespecificeerde factuur zenden via e-mail.

 2. 2.Indien wederpartijen dat willen kunnen zij tevens een factuur per post ontvangen. Dit kunnen de wederpartijen via e-mail (info@ribesconsult.nl) aan @RIBESCONSULT kenbaar maken.

 3. 3.Wederpartijen ontvangen jaarlijks een of meerdere facturen afhankelijk van de in de overeenkomst gemaakte afspraken.

 4. 4.Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. @RIBESCONSULT zal nimmer geacht worden van zijn rechten uit deze bepaling afstand te hebben gedaan, indien hij nochtans een sommatie tot de wederpartij richt.

 5. 5.Voorts is de wederpartij vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, alsmede alle terzake van de incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten.

 6. 6.Betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van de verschuldigde (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt de wederpartij mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post. 1. 8.Aansprakelijkheid


 1. 1.@RIBESCONSULT verstrekt adviezen naar beste weten. @RIBESCONSULT aanvaardt echter geen aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitgebrachte adviezen. De wederpartij houdt te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid bij het opvolgen van de adviezen.

 2. 2.@RIBESCONSULT is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij die het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste schuld van @RIBESCONSULT, met dien verstand dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt schade tot een bedrag van 3000 euro dan wel tot ten hoogste het bedrag dat de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is, indien dit bedrag hoger is. Onder deze directe schade valt tevens te begrijpen schade, die de wederpartij bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van @RIBESCONSULT lijdt, echter niet de eventuele winstderving, die hiervan het gevolg is.

 3. 3.Deze beperking van de aansprakelijkheid van @RIBESCONSULT geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van @RIBESCONSULT of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.

 4. 4.In geen geval zal de aansprakelijkheid van @RIBESCONSULT uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

 5. 5.De wederpartij vrijwaart @RIBESCONSULT en /of de door @RIBESCONSULT bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de werkzaamheden van @RIBESCONSULT door de wederpartij of een ander aan wie de wederpartij de resultaten van de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van @RIBESCONSULT en/of de door @RIBESCONSULT bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.


 1. 9.Klachten


 1. 1.De wederpartij is gehouden klachten met betrekking tot de door @RIBESCONSULT verrichte werkzaamheden, gegeven adviezen, verzonden facturen of uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde schriftelijk of per e-mail (info@ribesconsult) kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te klagen, dan wel binnen (4) weken nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen heeft ontdekt of had behoren te ontdekken. De genoemde termijn heeft te gelden als een invulling van de termijn als bedoeld in artikel 6:89 BW.

 2. 2.Na afloop van de onder 9.1 genoemde termijn kan geen beroep meer worden gedaan op het feit, dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, daarvan schriftelijk of via e-mail (info@ribesconsult.nl) kennis heeft gegeven aan @RIBESCONSULT. 1. 10.Ontbinding


 1. 1.Ontbinding kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief en met bewijs van ontvangst plaatsvinden.

 2. 2.Wederpartij is eerst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zij @RIBESCONSULT schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan haar een redelijke termijn heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen c.q. te herstellen. In de ingebrekestelling dienen de tekortkomingen van @RIBESCONSULT nauwkeurig te worden omschreven.

 3. 3.Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van haar verplichtingen.

 4. 4.Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de met @RIBESCONSULT gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval de wederpartij 

 5. 5.Indien de wederpartij toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen is verloren, overlijdt of in geval van een rechtspersoon deze wordt ontbonden of als het bedrijf van de wederpartij wordt geliquideerd of stilgelegd, is iedere vordering van @RIBESCONSULT direct en ineens opeisbaar en wordt de wederpartij geacht van rechtswege in gebreke te zijn. Alsdan heeft @RIBESCONSULT, te harer keuze, het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij jegens de wederpartij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht om betaling te vorderen ter zake van door haar geleverde prestaties en haar recht om in verband met de opschorting of ontbinding van de wederpartij vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente.


 1. 11.Toepasselijk recht


 1. 1.Op alle overeenkomsten van @RIBESCONSULT is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.